DSH electronics
DSH electronics      Leidschendam, 070 3206117
  HOLUX

   


 

Leveringsvoorwaarden

DSH electronics is een modern "E-commerce" bedrijf. Wij leveren uitsluitend via het internet op basis van Postorders. Wij hebben GEEN winkel; afhalen van goederen en bezoek is in principe niet mogelijk.Voor duurdere artikelen boven ca. € 500,00 en voor blinden en slechtzienden kan een uitzondering worden gemaakt. Aflevering is dan op afspraak tegen contante betaling of na vooruitbetaling.
Wij bestaan al ruim 30 jaar, sedert 8 mei 1986 toen wij begonnen met de levering van weersatelliet-, fax en SSTV apparatuur.

Algemeen:
 • DSH electronics hanteert het principe van "veilig kopen".
 • Goede service en garantie evenals uitstekende kwaliteit staan hoog in ons vaandel.
 • Onverhoopte defecten die optreden binnen 1 maand na aankoop zullen wij trachten te verhelpen door een nieuw vervangend toestel te leveren. Echter deze extra service kan alleen binnen de beschikbare mogelijkheden worden verleend en klant kan aan onze doelstelling geen rechten ontlenen.
 • Wij stellen "return for convenience", niet op prijs. Het bestellen van apparatuur om het bijvoorbeeld "even uit te proberen" en vervolgens weer te retourneren is dus ongewenst. Wij aanvaarden uitsluitend serieuze kooporders. Indien informatie op onze website ontoereikend is verzoeken wij u per email eerst contact met ons op te nemen.
 • DSH electronics doet haar uiterste best een zo duidelijk mogelijke beschrijving van al haar produkten op de web site te vermelden en gaat er van uit dat de klant deze beschrijvingen en specificaties goed heeft gelezen alvorens tot bestelling over te gaan.
 • Wij houden ons aan de algemene wettelijke voorwaarden voor levering aan consumenten.
 • Retourneringen dienen vooraf per Email, fax of brief bij ons te worden aangekondigd en besproken. Retourzendingen zonder geldig RMA nummer zullen wij helaas moeten weigeren.
 • Retourgoederen dienen  in oorspronkelijke staat, onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking aan DSH te worden opgestuurd.
 • Software kan 30 dagen worden uitgeprobeerd Indien een serienummer eenmaal is verstrekt kan software niet worden geruild noch gerestitueerd.
 • Bij aanschaf van een nieuw toestel heeft de klant de mogelijkheid oude apparaten in te leveren teneinde deze te laten afvoeren conform de milieuwetgeving.
 • Behoudens uitzonderingen doet DSH electronics niet aan inruil. Er is geen mogelijkheid op de website gecreŽerd om 2e hands apparatuur door te verkopen.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele fouten op onze website noch in overige bij de apparatuur geleverde documentatie.
Betaling:
 

 

Betaling voor onze goederen kan op vier manieren:
 • REMBOURS: u betaalt de postbode bij aflevering op uw adres. Het maximum bedrag voor zendingen onder Rembours is 800,-. Bij orders boven 800,- wordt de levering gesplitst over meerdere zendingen, elk maximaal ter waarde van 800,- en voor elke deellevering moeten helaas rembourskosten worden berekend. Reden is dat zendingen per PTT post tot max. 500,- kunnen worden verzekerd en ook PTT een limiet van 800,- per verpakkingseenheid accepteert i.g.v. Rembours.  Voor zendingen boven 800,- verkiezen wij vooruitbetaling per Bank, Giro of gedekte Cheque.
 • BANK OVERMAKING: maak s.v.p. het totale orderbedrag plus porto over naar onze bankrekeningnummer 66.95.37.438 (ING-bank te Leidschendam). SWIFTcode is INGBNL2A, IBAN is NL56 INGB 0669 5374 38
 • GIRO OVERMAKING: maak s.v.p. het totale orderbedrag plus porto over naar onze girorekening 4449042.
 • CONTANT: stuur een geldige, gedekte, Bankcheque naar ons adres, betaalbaar aan DSH electronics voor het totale orderbedrag. Giro- en Eurocheques worden na 1/1/2002 niet meer geaccepteerd. Bij afhalen op afspraak kan contant worden afgerekend.
Betalingsvoorwaarden:
 • Portobedragen staan vermeld op onze web pagina's.
 • Vooruitbetaalde goederen worden te allen tijde Geregistreerd en Verzekerd verzonden.
 • Levering op rekening aan consumenten is in principe NIET mogelijk. Wegens negatieve ervaringen uit het verleden is definief gekozen voor het principe van "boter bij de vis".
 • Goederen blijven ons eigendom tot volledig betaling van het faktuurbedrag heeft plaatsgevonden.
 • In geval van weigering door de klant van onder Rembours op verzoek van de klant gezonden goederen gaan wij ervan uit dat klant wel zo netjes is de Rembourskosten aan ons te vergoeden.
Overige voorwaarden:
 • Bij onenigheid inzake leveringen en garantie zal worden getracht in goed overleg met de klant tot een oplossing te komen.
 • Indien een dispuut onverhoopt ontaard in juridische stappen, zal Nederlands recht worden toegepast.
 • DSH electronics kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor onoordeelkundig of illegaal gebruik van geleverde apparatuur door/via koper.
 • Geregistreerde software en/of geopende softwareverpakkingen (ARTI uitgezonderd!) kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 • Op software geldt een probeertijd van maximaal 30 dagen. Creditering van de aankoop is niet meer mogelijk na ontvangst van de sleutel.
 • Onder het woord 'apparatuur' valt alle geleverde hardware, firmware en software en documentatie.
 • DSH electronics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte en directe schade als gevolg van het gebruik, opslag en transport van geleverde apparatuur.
Garantievoorwaarden

De produkten van DSH electronics zijn onder streng kwaliteitstoezicht geproduceerd. Indien desondanks defecten zich voordoen zullen deze tot 12 maanden na aankoop-datum gratis worden hersteld. Portokosten zijn evenwel voor rekening van koper. Als aankoopdatum geldt de datum zoals vermeld op de door ons verstrekte aankoopbon (factuur).

De garantie heeft uitsluitend betrekking op:

 1. Hetgene dat door DSH electronics is geleverd.
 2. De apparatuur zoals omschreven op de garantiekaart en/of bijbehorende factuur (inclusief eventuele software).
 3. Defecten, niet zijnde directe noch indirecte schade.

De garantie vervalt indien:

 1. Geen geldig garantiebewijs en gedateerde koopbon bij het defecte apparaat is bijgesloten.
 2. Bijgevoegd garantiebewijs gewijzigd is (doorhalingen etc.).
 3. Het serienummer van het apparaat niet overeenstemt met die op het garantiebewijs.
 4. Wijzigingen in het apparaat zijn aangebracht door andere instanties dan DSH electronics
 5. Er schade is veroorzaakt door installatie, (pogingen) tot reparatie en/of modificatie, dan wel door transport, vuur, waterschade, chemicalien, vallen, stoten of andere (natuur)rampen.
 6. De naam van de koper/huidige eigenaar niet overeenstemt met die op het garantiebewijs.
 7. De garantiekaart niet binnen 14 dagen na aankoop in het bezit is van DSH electronics.

Defecte apparatuur kan slechts bij DSH electronics voor reparatie worden aangeboden indien voorafgaande daaraan het defect per email, fax of telefoon is gemeld en de klant een reparatie-referentienummer (RMA) heeft ontvangen. Wij houden ons het recht voor onaangekondigde zendingen te weigeren. Ongefrankeerde zendingen en retourzendingen onder Rembours zullen te allen tijde door DSH electronics worden geweigerd.

Tenzij anders aangegeven dient het defecte apparaat, deugdelijk verpakt, naar het op de garantiekaart vermelde adres van DSH electronics te worden gezonden, bij voorkeur via uw dealer (indien van toepassing).

Portokosten voor garantie-reparatie zendingen naar DSH electronics zijn voor rekening van koper. De retourzending door DSH electronics van het onder garantie herstelde artikel aan de klant is tijdens de garantieperiode voor rekening van DSH electronics, mits het toestel inderdaad een mankement vertoonde. Indien geen fout is geconstateerd zal het toestel echter op kosten van koper (d.w.z. ongefrankeerd) per post worden geretourneerd. Onderzoek naar de oorzaak van defecten tijdens de garantieperiode beschouwt DSH electronics als service en is daarom kosteloos.

DSH electronics heeft het recht herstel onder garantie te weigeren indien het voor DSH electronics bestemde deel van de met de goederen meegeleverde garantiekaart niet binnen 14 dagen na aankoopdatum aan DSH electronics is opgestuurd. Wij proberen evenwel coulant te zijn en zullen trachten de aankoopbon, mits de goederen rechtstreeks bij DSH electronics zijn gekocht, ook als garantiebewijs te accepteren.

Het streven is defecten aan apparatuur die in Nederland is ingekocht binnen maximaal 10 werkdagen te verhelpen. Voor apparatuur die door DSH electronics is ingekocht uit landen binnen de EU geldt een doelstelling van 15 werkdagen; voor apparatuur die is ingekocht buiten de EU wordt een doelstelling van 20 werkdagen gehanteerd. Aan deze doelstellingen kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Reparatievoorwaarden
De reparatievoorwaarden gelden voor de periode na het verstrijken van de garantietermijn.
 • DSH electronics zal haar uiterste best doen door haar geleverde produkten na de garantietermijn te repareren, mits geen schadegeval.
 • Reparatie is gekoppeld aan de mogelijkheid tot reparatie en het beleid van de fabrikant en/of importeur van de goederen van wie DSH de goederen oorspronkelijk heeft betrokken.
 • DSH kan niet worden verplicht tot reparatie indien de oorspronkelijk fabrikant niet meer tot reparatie in staat is, bereid is dan wel geen commerciele status meer heeft, zoals bij faillissement e.d.  Dit geldt tevens wanneer de commerciele relatie tussen DSH electronics en de toeleverancier en/of fabrikant is beeindigd
 • DSH is niet verplicht tot reparatie indien geleverde goederen aan derden zijn doorverkocht.
 • Ter reparatie aangeboden goederen zullen, indien mogelijk, automatisch worden gerepareerd tot een bedrag van 15% van de aankoopprijs, met een maximum van 75,-. Daarboven vindt altijd prijsopgave plaats.
 • DSH electronics kan nimmer worden verplicht goederen te repareren die niet door DSH electronics zijn ingekocht en daarmee rechtstreeks door DSH electronics of een van haar dealers zijn geleverd.
 • Doelstelling is alle reparaties binnen 20 werkdagen af te handelen; aan dit streven kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
 • DSH electronics behoudt het recht reparaties later dan 5 jaar na aankoopdatum niet te aanvaarden.
Schade
Koper wordt geacht geleverde apparatuur met de nodige zorgvuldigheid te behandelen tijdens het gebruik, transport en het verder in bezit hebben en houden. Voorts dient koper de aanwijzingen, tips en waarschuwingen op onze web site en in de gebruiksaanwijzingen grondig te lezen en navolging te geven.

Geleverde apparatuur dient uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Voorts dient koper de licentievoorwaarden (indien van toepassing, met name m.b.t software) te allen tijde na te leven.

Tot schade wordt o.a. gerekend: brand-, hitte-, water-, vocht-, breuk-, chemicalien en spanningsoverbelasting schade. Ook defecten door onoordeelkundige en/of ongeautoriseerde reparatie evenals natuurrampen ("Acts of God") vallen onder het begrip schade. Indirecte schadeherstel is onder alle omstandigheden uitgesloten.

 • DSH electronics zal haar uiterste best doen schade aan geleverde produkten te  repareren.
 • DSH electronics kan nimmer worden verplicht schadegevallen te repareren en behoudt daarmee het recht schadegevallen "total loss" te verklaren.
 • DSH electronics kan niet worden verplicht tot reparatie indien de oorspronkelijk fabrikant niet meer tot reparatie in staat is, bereid is dan wel geen commerciele status meer heeft, zoals bij faillissement e.d.
 • Doelstelling is alle geaccepteerde schade-reparaties binnen 20 werkdagen af te handelen; aan dit streven kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
Bedrijfsgegevens
 

   

DSH electronics
Koningsspil 17
2265VH, Leidschendam
Tel: 070-3206117

E-mail: info@dsh2000.com

Leveringsvoorwaarden, klik: hier

    © Copyright DSH electronics.

          Laatst gewijzigd: 1 mei 2015