DSH electronics DSH electronics      Leidschendam, 070-3206117
Licentie-overeenkomst ARTI
 
Dit document is een overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en DSH electronics. Door de aankoop van dit produkt en de ingebruikname verbindt u zich aan de bepalingen van deze overeenkomst.

De status van ARTI is spraakgestuurde computerbesturingssoftware met geÔntegreerde spraakgestuurde browser, RSS feedreader, mediaspeler en feitendatabase. De primaire funktie van ARTI is het vervangen van het computertoetsenbord en -muis door spraakbesturing en interactieve spraakcommunicatie. De geleverde ARTI software bevat uitsluitend computerprogrammatuur, data, en documentatie waarvan alle auteursrechten en andere rechten berusten bij DSH electronics, Postbus 1131, 2260BC te Leidschendam, Nederland, Telefoon 070-3206117. Deze licentie-overeenkomst is ook automatisch van toepassing op software aanvullingen / 'upgrades' die in de loop der tijd, al dan niet kosteloos, aan u als gebruiker worden geleverd.

ARTI maakt voor veel functies gebruik van bronnen op het Internet. Aangezien deze bronnen buiten ons beheer vallen kan DSH electronics niet garanderen noch aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk of permanent niet meer functioneren van sommige van deze zeer vele functies. DSH electronics doet echter haar uiterste best om de functionaliteit van ARTI zoveel mogelijk te continuŽren. 

U wordt geacht de bepalingen van deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en/of te beluisteren alvorens de ARTI software te installeren en in gebruik te nemen. DSH electronics verleent de eindgebruiker het recht om ARTI te gebruiken volgens de bepalingen van deze licentie-overeenkomst waarbij DSH electronics zich nadrukkelijk alle rechten voorbehoudt.

Door de aankoop en de in gebruikname geeft u te kennen de programmatuur te aanvaarden zoals zij is en in te stemmen met alle hierna genoemde bepalingen en voorwaarden waaraan het gebruik gebonden is.

Het aankoopbedrag geeft u het recht om de geleverde software te installeren en gebruiken op 1 alleenstaande personal computer (d.w.z. 1 centrale verwerkingseenheid) op 1 plaats. Elke vorm van gebruik binnen een netwerk is niet toegestaan. Installatie op een tweede computer is mogelijk tegen specifieke voorwaarden en betaling; hiertoe dient door u een verzoek bij DSH electronics te worden ingediend en een schriftelijke, ondertekende verklaring te worden afgegeven dat deze tweede installatie uitsluitend voor eigen gebruik is en blijft.

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan ongeoorloofd copieŽn van dit produkt te maken. Volgens Nederlands recht is het evenwel geoorloofd 1 copie te maken die dient als reservekopie ter archivering en backup. Bij deze copie dient een exemplaar van deze licentie-overeenkomst te worden bewaard. U mag geen enkele door u gemaakte copie verkopen, verhuren, of anderszins verspreiden. Bij doorverkoop van de originele CD-ROM dienen alle door u gemaakte copieŽn onmiddellijk te worden vernietigd, is gebruik van nog op de personal computer aanwezige software niet langer toegestaan alsmede dient deze software volledig te worden gede-installeerd.

Het is onder geen voorwaarde toegestaan de ARTI software, data en documentatie op CD-Rom aan te passen, te vertalen, te decoderen of anderszins te wijzigen in welke vorm dan ook. Reverse engineering of dis-assemblage, decompilatie of enig andere wijze om toegang te krijgen tot de broncode of de data van ARTI is ten strengste verboden.

DSH electronics biedt 1 jaar garantie op de geleverde software. De software dient evenwel te worden aanvaard in de vorm waarin deze wordt verstrekt. Schade aan geleverde CD-ROMs als gevolg van gebruik valt buiten de garantie. De DSH software is gemaakt op basis van uitgebreide en langdurige programmeerervaring en -expertise. DSH electronics kan en zal onder geen voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de personal computer waarop de software wordt geinstalleerd noch enige directe of indirecte schade als gevolg van de installatie en het gebruik van de software.

Met name dient u als afnemer de veiligheid tijdens het gebruik strikt in acht te nemen. Het bedienen van Personal Computers tijdens het rijden in voertuigen wordt strikt afgeraden en is zelfs in sommige Europese landen verboden.
U dient zich vooraf op de hoogte te stellen van nationale wet- en regelgevingen inzake de installatie, montage, gebruik en bediening van computerapparatuur in voer-, vaar- en/of vliegtuigen.

DSH electronics verleent hulp aan haar klanten i.g.v. problemen met de installatie en/of gebruik van de geleverde software. Deze service is uitsluitend beschikbaar voor u als gelicenseerde gebruiker en is niet overdraagbaar aan derden. DSH electronics kan u verzoeken om bewijs te overhandigen dat u als gelicenseerd gebruiker te boek staat. DSH electronics is niet verplicht hulp te verlenen inzake niet door DSH geproduceerde geleverde software. DSH electronics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet goed funktioneren van de ARTI software als gevolg van (afwijkende) configuratie en aanwezige overige software op uw personal computer.

Deze licentie-overeenkomst wordt rechtstreeks met u aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Bij verkoop van dit produkt door u aan derden dient deze derde zich opnieuw bij DSH electronics te registreren. DSH electronics behoudt zich het recht voor een dergelijke registratie te weigeren.

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Indien u enige bepaling van deze overeenkomst niet naleeft, is DSH electronics bevoegd deze overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn, te beŽindigen. Bij beŽindiging van deze overeenkomst ligt op u de verplichting alle door DSH electronics geleverde CD-ROM's, door u gemaakte copieen van deze software onmiddellijk te vernietigen alsmede eventuele nog aanwezige delen van deze software onmiddellijk van alle computers waarop u het heeft geinstalleerd te de-installeren.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden afgewikkeld volgens Nederlands recht.

Indien u niet accoord kunt gaan met deze licentie-overeenkomst dan dient de geleverde software onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen in originele, onbeschadigde staat, aan DSH electronics te worden geretourneerd. U ontvangt in dat geval het aankoopbedrag terug minus kosten, mits de registratiesleutel niet is geactiveerd.

DSH electronics gaat er van uit dat deze licentievoorwaarden uitsluitend om juridische redenen nodig zijn, en dat in de praktijk partijen op basis van goede wil zullen handelen waardoor nimmer een dispuut nodig noch aan de orde behoeft te zijn.

© Copyright DSH electronics

 

Laatst gewijzigd: 20 februari 2010