DSH electronics
DSH electronics      Leidschendam, 070 3206117

BRAINZ voor Android

Licentie-overeenkomst BRAINZ

Dit document is een overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en DSH electronics. Door de aankoop van dit produkt en de ingebruikname verbindt u zich aan de bepalingen van deze overeenkomst.

De status van Brainz is spraakgestuurde computerbesturingssoftware met geÔntegreerde spraakgestuurde browser, RSS feedreader, mediaspeler en feitendatabase. De primaire funktie van Brainz is het vervangen van het computertoetsenbord en -muis door spraakbesturing en interactieve spraakcommunicatie. De geleverde Brainz software bevat uitsluitend computerprogrammatuur, data, en documentatie waarvan alle auteursrechten en andere rechten berusten bij DSH electronics, Koningsspil 17 te Leidschendam, Nederland, Telefoon 070-3206117. Deze licentie-overeenkomst is ook automatisch van toepassing op software aanvullingen / 'upgrades' die in de loop der tijd, al dan niet kosteloos, aan u als gebruiker worden geleverd.

U wordt geacht de bepalingen van deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en/of te beluisteren alvorens de Brainz software te installeren en in gebruik te nemen. DSH electronics verleent de eindgebruiker het recht om Brainz te gebruiken volgens de bepalingen van deze licentie-overeenkomst waarbij DSH electronics zich nadrukkelijk alle rechten voorbehoudt.

Door de aankoop en de in gebruikname geeft u te kennen de programmatuur te aanvaarden zoals zij is en in te stemmen met alle hierna genoemde bepalingen en voorwaarden waaraan het gebruik gebonden is.

Het aankoopbedrag geeft u het recht om de geleverde software te installeren en gebruiken op 1 alleenstaande Android (Tablet) computer of Smart phone. Elke vorm van gebruik binnen een netwerk is niet toegestaan.

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan ongeoorloofd copieŽn van dit produkt te maken. Bij doorverkoop van het Android toesteel is gebruik van nog daarop aanwezige software niet langer toegestaan alsmede dient deze software volledig te worden gede-installeerd.

Het is onder geen voorwaarde toegestaan de Brainz software, data en documentatie aan te passen, te vertalen, te decoderen of anderszins te wijzigen in welke vorm dan ook. Reverse engineering of disassemblage, decompilatie of enig andere wijze om toegang te krijgen tot de broncode of de data van Brainz is ten strengste verboden.

DSH electronics biedt 1 jaar garantie op de geleverde software. De software dient evenwel te worden aanvaard in de vorm waarin deze wordt verstrekt. De DSH software is gemaakt op basis van uitgebreide en langdurige programmeerervaring en -expertise. DSH electronics kan en zal onder geen voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de Android (Tablet) computer of Smart Phone waarop de software wordt geinstalleerd noch enige directe of indirecte schade als gevolg van de installatie en het gebruik van de software.

Met name dient u als afnemer de veiligheid tijdens het gebruik strikt in acht te nemen. Het bedienen van Tablets en Smart phones tijdens het rijden in voertuigen wordt strikt afgeraden en is zelfs in sommige Europese landen verboden.
U dient zich vooraf op de hoogte te stellen van nationale wet- en regelgevingen inzake de installatie, montage, gebruik en bediening van computerapparatuur en/of Smart Phones in voer-, vaar- en/of vliegtuigen.

DSH electronics verleent hulp aan haar klanten i.g.v. problemen met de installatie en/of gebruik van de geleverde software. Deze service is uitsluitend beschikbaar voor u als gelicenseerde gebruiker en is niet overdraagbaar aan derden. DSH electronics kan u verzoeken om bewijs te overhandigen dat u als gelicenseerd gebruiker te boek staat. DSH electronics is niet verplicht hulp te verlenen inzake niet door DSH geproduceerde geleverde software. DSH electronics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet goed funktioneren van de Brainz software als gevolg van (afwijkende) configuratie en aanwezige overige software op uw Android Tablet of Smart Phone.

Deze licentie-overeenkomst wordt rechtstreeks met u aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden.

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Indien u enige bepaling van deze overeenkomst niet naleeft, is DSH electronics bevoegd deze overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn, te beeindigen. Bij beeindiging van deze overeenkomst ligt op u de verplichting alle eventuele nog aanwezige delen van deze software onmiddellijk van alle Tablets en Smart Phones waarop u het heeft geinstalleerd te de-installeren.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden afgewikkeld volgens Nederlands recht.

Indien u niet accoord kunt gaan met deze licentie-overeenkomst dan dient de geleverde software onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen in originele, onbeschadigde staat, aan DSH electronics te worden geretourneerd indien deze oorspronkelijk op een fysieke drager is geleverd. U ontvangt in dat geval het aankoopbedrag terug minus kosten, mits de registratiesleutel niet is geactiveerd. In geval de software ("app") in de Google Android Play store is gekocht dient de terugclaim procedure volgens de regels van deze Play store te worden gevolgd, met in achtname van het feit dat elke aankoop binnen 15 minuten in de Play store ongedaan had kunnen worden gemaakt.

DSH electronics gaat er van uit dat deze licentievoorwaarden uitsluitend om juridische redenen nodig zijn, en dat er in de praktijk partijen op basis van goede wil zullen handelen waardoor nimmer een dispuut nodig noch aan de orde behoeft te zijn.
Bedrijfsgegevens
 

   

BRAINZ is ontwikkeld door:

DSH electronics
Koningsspil 17
2265VH, Leidschendam
Tel: 070-3206117

E-mail: info@dsh2000.com

Leveringsvoorwaarden, klik: hier

    © Copyright DSH electronics.
          Laatst gewijzigd 1 mei 2015